amatola.dk

 

Seneste ændring:

31. august 2014

Amatola Foundation

AMATOLA FOUNDATION is a Danish non government organisation with a humanistic purpose. Our aim is to develop an altruistic approach among Danes towards global problems caused by poverty and an unequal share of resources. Especially aid projects directed towards underprivileged children, youth and popular movement are in our focus.

We concentrate on innovative support in Africa. And our main focus is primarily The Eastern Cape region in South Africa.

We are involved in these specific areas: Youth and community education, Training and skills empowerment, Social rehabilitation, Cultural development.

The basic philosophy of AMATOLA FOUNDATION is that every project must contain a bilateral possibility for impact, exchange and development: in Africa and in Denmark as well.

We commit ourselves to human development across the boarders of nationality, culture, gender and race.

Links

AMATOLA FONDEN · AMATOLA FOUNDATION

humanitær forening til støtte af projekter for fattige børn i Sydafrika

Amatola Fonden nedlagt i 2014.

Som det fremgår af de seneste nyhedsbreve fra henholdsvis julen 2013 og sommeren 2014, har Amatola Fonden indstillet sin virksomhed fra 1. august 2014.

Nedlæggelsen af foreningen blev vedtaget på generalforsamlingen den 22. februar. Begrundelserne for at stoppe foreningens arbejde fremgår af de nævnte nyhedsbreve.

Hjemmesiden amatola.dk bliver opretholdt indtil videre, og den afgåede bestyrelse kan fortsat kontaktes via kontaktoplysningerne på hjemmesiden.

Præsentation.

Velkommen til AMATOLA FONDENs hjemmeside. Nye medlemmer er velkomne. Læs om tilmelding på siden Sidste nyt.

AMATOLA FONDEN er en humanitær forening, der blev stiftet i september 2004. Foreningen har vi kaldt AMATOLA FONDEN, fordi indsatsområdet primært er rettet mod det smukke, men også meget fattige bjergområde i Eastern Cape, Sydafrika, der kaldes Amatola-bjergene. Området krones af bjergkammen "Hogsback" og her ligger blandt andet projektet "Hobbiton".

Foreningens formål er bredt, fordi fattigdomsproblemerne vi dagligt slås med i Sydafrika både er mange og forskelligartede. AMATOLA FONDEN vil gerne kunne hjælpe målrettet - her og nu - hvor vi oplever, at LIDT betyder overordentlig MEGET. I Eastern Cape, Sydafrikas fattigste provins, kan LIDT virkelig betyde EN VERDEN TIL FORSKEL. For barnet der intet har. For den unge uden mål og med. Mange bemærkelsesværdige ildsjæle gør stilfærdigt et fantastisk stort og næstekærligt stykke arbejde for de allermest udsatte børn og unge i Eastern Cape. Vi er heldige at kende nogle af disse kæmper, og vi vil gerne støtte dem i deres arbejde. Som udgangspunkt starter foreningen med at indsamle midler til projekt ” Hobbiton ” for der igennem at støtte det nødvendige sociale arbejde Josh Paton og hans team iværksætter til gavn for de fattige børn og unge i Amatola bjergene og de omkringliggende townships.

Selv om Sydafrika på mange måder er et velfungerende og velhavende samfund, er det et faktum, at det samtidig er et land med uhyggelig skarpe kontraster. En del af årsagen hertil skal søges i landets tidligere politiske apartheid styre. Her i Danmark støtter DANIDA aktiviteter i Eastern Cape. Netop fordi Eastern Cape er den fattigste og mest afsondrede af alle Sydafrikas 9 provinser. Jeg kender problematikken og dens modbydelige konsekvenser særdeles godt. Siden –95 har jeg sammen med min kone stået i spidsen for en række humanitære skoleprojekter for DANIDA i Eastern Cape.

AMATOLA FONDENs bestyrelse har fastsat, at et medlemskab af foreningen koster 365 kr. pr. år (een krone per dag) for ægtepar, enlige, virksomheder og institutioner. Større donationer modtages naturligvis også med hjertelig tak.

Af og til læser man i dagspressen om humanitære organisationer, der bruger op mod halvdelen eller mere af de indsamlede midler til administration. Sådan kommer det aldrig til at gå i AMATOLA FONDEN. Bestyrelsen og alle involverede arbejder vederlagsfrit og engagementet udspringer af et rent hjerte. Alle administrationsomkostninger betales af MARGRÉ & CO – vores rejsevirksomhed, der arrangerer kulturrundrejser til netop Eastern Cape.

To gange årligt vil medlemmerne modtage foreningens nyhedsbrev, og ved årets udgang vil der blandt medlemmerne blive trukket lod om et signeret kunstværk af kunstneren bag "The Ecology Shrine", Diana Graham. Diana Graham er én af Sydafrikas mest anerkendte kunstnere. Kunstværket vil blive indkøbt og skænket AMATOLA FONDEN til videreudlodning af MARGRÉ & CO.

På foreningens vegne

Ib Hansen Margré Formand

Formål.

Foreningens formål er:

1) At udvikle en uegennyttig indstilling hos danske borgere i forhold til globale udviklingsopgaver for dermed at bidrage til, at børn og unges uddannelsesmæssige og sociale forhold i udvalgte udviklingslande sættes i fokus under foreningens arbejde med at iværksætte uddannelsesmæssige, sociale og kulturelle programmer i Afrika.

2) At yde aktiv bistand ved gennemførelsen af givne projekter.

3) At gennemføre relevante aktiviteter som bidrager til forståelse af og respekt for andre kulturer, om muligt både i projektlandet og i Danmark.

4) At støtte enkelte børns/unges uddannelse enten i hjemlandet eller i Danmark. 

Vedtægter.

Vedtægter for foreningen "Amatola Fonden".

§ 1. Foreningens navn er: Amatola Fonden. Foreningens hjemsted er: Århus kommune.

§ 2. Foreningens formål er: 1) At engagere danske borgere i u-lands-problematikken for dermed at bidrage til, at unges uddannelsesmæssige og sociale forhold i udvalgte udviklingslande sættes i fokus under foreningens arbejde med at iværksætte uddannelsesmæssige, sociale og kulturelle programmer i Afrika og/eller Sydamerika. 2) At yde aktiv bistand ved gennemførelsen af givne projekter. 3) At gennemføre kulturelle aktiviteter som bidrager til forståelse og respekt for andre kulturer, om muligt både i projektlandet og i Danmark. 4) At støtte enkelte børns/unges uddannelse enten i hjemlandet eller i Danmark.

§ 3. Som medlemmer kan optages alle med interesse for u-landsarbejde. Der kan optages foreninger, institutioner og virksomheder som medlemmer. Hvert medlemsskab giver 1 stemme.

§ 4. Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, som vælges på den årlige generalforsamling. Foreningen tegnes af formanden og kassereren i forening. Midler over 1000 kr. anbringes på giro eller i bank. Der kan kun hæves på konti, når det sker af formanden og kassereren i forening. Regnskabsåret følger  kalenderåret. Kontingent skal være betalt senest pr. 1. februar. Foreningen kan ikke optage lån. Foreningens medlemmer hæfter ikke for evt. gæld.

§ 5. Generalforsamlingen, der er foreningens højeste myndighed afholdes hvert år i februar og indkaldes ved direkte brev til medlemmerne senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Indkaldelsen skal indeholde en dagsorden. Forslag til bestyrelsen skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge før mødet finder sted. Vedtægtsændringer kan ske ved kvalificeret flertal, (2/3).

§ 6. Generalforsamlingens dagsorden er følgende:

1) Valg af dirigent.
2) Valg af referent.
3) Formandens beretning.
4) Kassererens beretning.
5) Forslag til fremtidig virksomhed.
6) Indkomne forslag.
7) Valg af bestyrelse
    a. -formand vælges i lige år.
    b. -næstformand vælges i ulige år.
    c. -kasserer vælges i ulige år.
    d. -et bestyrelsesmedlem vælges i lige år.
    e. -et bestyrelsesmedlem vælges i ulige år.
    f. -to suppleanter vælges hvert år.
    g. -to kritiske revisorer og en revisorsuppleant vælges hvert år.
8) Fastsættelse af kontingent.
9) Evt.

§ 7 Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvis et flertal i bestyrelsen ønsker det. Indkaldelse sker med 1 måneds varsel.

  

© 2012 amatola.dk | Design by Stylish Website Templates