Sommerbrev 2011

Kære medlemmer.

Det er mig en tilbagevendende fornøjelse på vegne bestyrelsen at udsende foreningens halvårlige nyhedsbrev. Især denne gang hvor vi er tidligt på færde. Sommeren er endnu ikke kommet rigtigt i gang, men ligger stadigt foran os.
Her i brevet kan I primært læse referatet fra generalforsamlingen, der blev afholdt i Århus den 26. februar 2011. I vil også kunne se regnskabet, få en dugfrisk status på medlemstallet og selvfølgelig læse Ib´s News; løst og fast om dagliglivet og den politiske situation i dagens Sydafrika.
Nyhedsbrevet vil ligesom tidligere blive udlagt på vores hjemmeside: www.amatola.dk, som vi atter engang gerne vil slå et opmærksomhedsslag for. Her er meget godt at læse om vores fælles projekter, så ”kig forbi” af og til. Det trænger siden til.
Rigtig god læselyst.

 

På bestyrelsens vegne

Ib Margré, formand
 

Referat fra generalforsamlingen, den 26. februar 2011

v./ næstformand Lars Aaby Brændstrup 

Formanden bød de 44 fremmødte medlemmer velkommen.
Generalforsamlingen startede med frokostspisning, og bestyrelsen havde forberedt diverse brød-, salat- og lækre pålægsfade. Der var fra starten en god og hyggelig stemning i vores mødelokale på Brobjerg Skolen.
Da alle var faldet til ro – og også kaffe og kage var serveret – startede generalforsamlingen, og bestyrelsen foreslog Torkil Würtz som dirigent, og han blev valgt. Referent, undertegnede, blev ligeledes foreslået og valgt.

 

 
Formanden afgav herefter sin mundtlige beretning

Beretningen var som sædvanligt engageret og velkrydret. Under Sydafrika generelt, kom formanden ind på den skævvridning af landet, der har medført større gab end under apartheidtiden. Blandt andet skyldes det, at ANC gennem de sidste 15 år, med 2/3 af stemmerne og kun egentlig opposition i Western Cape, ikke har fået gjort uligheden i landet mindre. Der er tvært imod et større gab mellem rig og fattig end under apartheid. Der er nok Frihed og Broderskab, men Lighed er der ikke. På trods af planerne om omfordeling af samfundsgoderne, er afstanden stadig større mellem rig og fattig. Efter 5 år skulle 30 % landbrugsjord ejes af sorte; men nu 15 år efter, er dette kun tilfældet for 6 %.
Uddannelsesområdet har mange problemer at slås med - helt ned til, at lærerne ikke er ædruelige og disciplinen skal forbedres. Der er megen korruption, og pressefriheden er politikerne hele tiden ude på at begrænse. Der er kommet flere penge til sygdomsforebyggelse og flere mobile klinikker og information har rettet op på HIV/AIDS epidemien. Kurven er heldigvis knækket blandt smittede 15 -25 årige.
Finanskrisen kom Sydafrika skånsomt over, idet kun 887.000 ud af 50 millioner blev arbejdsløse.
Også vekselkursen mellem ZAR / DKK, som hele tiden udvikler sig til Sydafrikas fordel, peger fremad. Så sammenfattende var formandens opfattelse, at det, trods alt, går fremad dernede.

 

 

Foreningens aktiviteter i 2010
 

UPC lejren i juli 2010
 
Rapporten vedr. UPC lejren på Hobbiton i juli 2010 blev kort resumeret, da
den allerede er bragt til medlemmernes kendskab i julenyhedsbrevet 2010.
 
UPC- julelejren 2010
 

 

I stedet for den traditionelle afrapportering valgte vi at lade Mikkel Lund (den unge dansker, der ved Amatolas mellemkomst blev tilknyttet Hobbiton som frivillig medarbejder i perioden september til ultimo december, 2010) berette om sine indtryk fra julelejren og virksomheden i det hele taget.
Vi fik en engageret og glad beretning om den store oplevelse, det havde været, at være frivillig medhjælper på Hobbiton, med de udfordringer, der var fulgt med, men også de positive følelser det samlet gav. Mikkel var påvirket af det direkte arbejde med børnene på julelejren, og han fortalte om rørende episoder ham og børnene imellem, da først ”isen” var brudt og tillid opstået.
Mikkel er blevet stærkt betaget af Sydafrika og han vil gerne besøge landet og Hobbiton igen, hvis lejlighed og penge engang atter er til stede. Han har fået venner for livet, og især knyttet venskab med en anden frivillig instruktør fra Australien. Foruden opholdet på Hogsback besøgte Mikkel også lejren Fairview i Grahamstown.

 


Mikkel viste undervejs dejlige billeder fra julelejren og af de unge deltagere han mødte. Mikkel mener selv at opholdet har modnet ham enormt, og han er ikke i tvivl om værdien af vores støtte til lejren. Hans møde med levevilkårene, for de mest udsatte unge, har ændret hans syn på tilværelsen.
Da foredraget var slut var der tid til spørgsmål, og da Mikkel takkede af kvitterede en samlet tilhørerskare, med et stort bifald.
 
Den årlige AIDS lejr
 
AIDS lejren var planlagt til at skulle finde sted i april måned 2010, men på grund af VM i fodbold, hvor skolerne var ekstraordinært lukkede i hele juni måned, var der ikke kapacitet til at gennemføre den før end i januar måned 2011. Rapporten over lejren var endnu ikke modtaget da generalforsamlingen blev afholdt.
 
Red.: Rapporten er i skrivende stund bestyrelsen i hænde og den er rigtig rar læsning. Der deltog på den 5 dages lejr 55 børn i alderen 10 – 12 år. Børnene kom igen fra ”Assumption Feeding Clinique” og den anglikanske kirkes AIDS børnehjem ”Holy Trinity” i East London.
Josh beskriver børnegruppen som mere homogen end ellers og han tillægger det aldersgruppen, der er yngre og uden stor aldersspredning. Børnene var meget ivrige for leg og småbørnsaktiviteter. Der var ingen konflikter børnene i mellem men tvært imod ”en blød og varm stemning”.
10 frivillige voksne afviklede lejren som instruktører og på programmet var ekstraordinært både en børnefødselsdag og en udflugt til Kids Bay stranden.
 
Menighedsbørnehaven i Mdantsane
 
Bestyrelse har besluttet (på baggrund af de personlige erfaringer vi fik under vort besøg i oktober 2010), at vi ikke længere kan og vil støtte menighedsbørnehaven i Mdantsane. For uddybende information: Se julebrevet 2010
 
Medlemsrejsen
 
Formanden har efter rejsen fået mange gode tilbagemeldinger fra deltagerne, der samstemmigt beretter om en spændende og interessant tur med mange højdepunkter.
Blandt andet besøget på Hogsback, hvor alle prøvede en del af de aktiviteter, som børnene oplever på UPC lejrene.
Om besøget i Lesotho hos Malealea sagde formanden: ”Vi kom tæt ind på livet og hverdagen i et lille fattigt bjergsamfund, hvor vi fik god kontakt med lederen af en humanitær NGO ved navn: ”Malealea Development Trust”, Dr. Gillian Attwood. Under hendes ledelse er der iværksat en række udviklingsprojekter, blandt andet udbygning af den lokale skole, etablering af en børnehave, AIDS behandling, voksenundervisning og udvikling af bedre landbrugsmetoder.

 


Det er bestyrelsens opfattelse, at der står ærlige og seriøse folk bag Malealea Development Trust, og vi foreslår, at de midler, der tidligere har været tildelt Menighedsbørnehaven i Mdantsane, overføres til børnehaveprojektet i Malealea. Der er nyligt tilknyttet en virkelig ildsjæl, Marion Drew, der her på billedet ses sammen med lokale mødre, der nød godt af den første portion børnetøj som rejsedeltagerne havde medbragt.
 
Fondsregistrering
 
Bestyrelsen har, efter forslag på sidste års generalforsamling, undersøgt fradragsforholdene og vilkårene er:


1) Minimum 300 medlemmer (vi er tæt på)
2) Formue på 150.000 kr. (langt fra)
3) 500 kr. i bundfradrag.

Dog: Med hensyn til sponsorater / bidrag fra erhvervsvirksomheder, så er disse fradragsberettigede, selvom vi ikke er fondsregistrerede. Vi har allerede fået et par beløb. F.eks. fra Louises virksomhed CÉNECA.
Bestyrelsen vil i løbet af foråret samles, og udarbejde et ansøgningsmateriale, der efterfølgende fremsendes til virksomheder og fonde på en udarbejdet liste.

Red. Bestyrelsen har siden generalforsamlingen udarbejdet et materiale, der kan anvendes, når vi søger store fonde om støtte til vore projekter i Sydafrika og Lesotho. Vi har higet og søgt i diverse bøger og på internettet og er nået frem til en liste over foreløbig 18 relevante fonte. De første ansøgninger er sendt i løbet af sommeren 2011.
 
Økonomi og aktivitetsplan 2011
 
Vi skal gerne have flere penge i kassen, hvis vi skal støtte projekterne i Sydafrika i det hidtidige omfang. Som det fremgår af regnskabet for 2010 var det knebent med pengene til de 2 UPC lejre, idet vi måtte ”låne” 2000 kr. af dette års budget for at støtte UPC lejren 2010.

 


Hvis vi ikke får yderligere indtægter end medlemskontingenterne, er vi nødt til at indskrænke aktiviteterne i 2011, og bestyrelsen foreslår derfor følgende:
 
1) 2 AIDS lejre (januar og oktober) R 24.000
2) 1 UPC lejr i juli 2011 R 67.000
3) Malealea Development Trust R 10.000
 
Planen udbygges - hvis vi har held med vore ansøgninger om sponsorater med evt. 1 UPC lejr december + mere støtte til Malealea.
Red. Bestyrelsen har netop modtaget en ansøgning fra Malealea Development Fond (MDF) om støtte til toiletter i børnehaven. Læs mere herom i julebrevet 2011.
 
Atter en gavmild Petit Nord donation
 
Igen i år, har vi fra Petit Nord modtaget en donation. Det er 4. år i træk, at vi glædes over at modtage restlageret af 1. klasses kvalitets-børnetøj fra Jane Dencker Larsen. Kassereren og formanden hentede i december 3 store kasser med sengetøj, nattøj, undertøj og sko.
Tøjet påregnes medbragt til Sydafrika af deltagerne i medlemsrejse nr. 2 i november måned i år, og fordeles i Sydafrika og Lesotho.

 


 

Her ses pakning af tøjposer der blev medbragt på den første medlemsrejse – se foto ovenfor af modtagerne.
 
AMATOLAS hjemmeside
 
Vores flotte hjemmeside, der kontinuerligt opdateres af Niels Jørgen Dinnesen, har desværre alt for få besøgende. Vi har derfor hittet på, at opfordre vore mange medlemmer til at udsende en opfordring til alle i deres personlige e-mail arkiv, om at aflægge hjemmesiden et besøg. Det er vores stille håb, at vi ad den vej måske kan hverve flere nye medlemmer til foreningen.
Husk: adressen er www.amatola.dk.
 
Julemedlemslodtrækningen
 
Igen ved juletid kunne vi trække lod om dejlige boggaver doneret af Margré & CO. Navnene på de heldige vindere blev offentliggjort i julebrevet 2010. 

 

TAK

Og så et direkte citat fra formandens afrundende tak: ”Mange af jer erindrer sikkert Leonard Sachs, den berømte ”sprechstallmeister” i TV – serien ”Good Old Days” fra City Variety Theater i Leeds i 1970-erne. Han sluttede altid forestillingen med at rose de optrædende, men tilføjede så hver eneste gang, at: ”I kære publikummer skal have tak for jeres bidrag til at gøre aftenen festlig og vellykket”. Jeg vil gøre hans ord til mine, og rose bestyrelsen for et godt og konstruktivt samarbejde, og så ikke mindst takke jer kære medlemmer for jeres interesse, velvillighed og generøsitet, uden hvilken vi slet ikke havde kunnet virkeliggøre vore vigtige humanitære projekter i det sydlige Afrika”.
Hermed blev formandens beretning overgivet til generalforsamlingen, og den blev vedtaget ved akklamation. 

 

 

Forslag

Efter formandens beretning blev der fremført 2 forslag. Det ene vedrørte en kontingentforhøjelse fra nuværende kr. 365 til kr. 500 pr. år. Efter flere debatsynspunkter omkring forslaget blev det konkluderet, at mange medlemmer allerede frivilligt indbetaler ekstraordinære beløb. Det blev vedtaget at fastholde den nuværende kontingentstørrelse, men det skal naturligvis understreges her, at vi mere end gerne modtager alt hvad den enkelte kan, og har lyst til, at indbetale.
Det andet forslag vedrørte en opfordring til medlemmerne om, at maile til bestyrelsen, hvis man har nogle tanker om, hvordan vi får adgang til midler fra fonde. Formanden ville sørge for, at bestyrelsen går systematisk til værks. Bestyrelsen arbejder videre hermed i den nærmeste tid.

 

Regnskab – se indsatte bilag 

Kassereren aflagde herefter regnskabet, der forud var godkendt af foreningens 2 kritiske revisorer. Regnskabet blev lagt frem til nærmere gennemsyn.

 

 

 

De udleverede nøgletal blev gennemgået, kommenteret og sat i relation til medlemstallet. Red: I skrivende stund har vi 281 medlemmer. Regnskabet godkendtes ved akklamation. 

 

Valg af bestyrelse

På valg var næstformand Lars Aaby Brændstrup. Han genvalgtes ved akklamation.


Bestyrelsesmedlem Niels Jørgen Dinnesen blev ligeledes genvalgt ved akklamation.

Vores kasserer Louise Margré ønskede at frigøre sig fra hvervet som kasserer, idet hun ikke mente, at der skulle være sammenfald mellem kassererens og formandens poster, når der mellem disse hvervtagere også er et ægteskab. Louise tilbød fortsat at styre medlems-kartoteket, udsende velkomstmateriale, nyhedsbreve samt alt andet forekommende arbejde i bestyrelsen. Som kasserer valgtes i stedet Hanne Sørensen.


Som ny revisorsuppleant blev Grethe Pedersen valgt. Begge med akklamation.
 
Den nye bestyrelse er altså:
Formand Ib Margré
Næstformand Lars Aaby Brændstrup
Kasserer Hanne Sørensen
Medlem Anne-Katrine Hansen
Medlem Niels Jørgen Dinnesen

1. sup. er Leo Christensen og 2. sup. er Louise Margré.
Kritiske revisorer er Bjarne Krog og Torkil Würtz.
Som revisorsuppleant valgtes Grethe Pedersen.

 

Sydafrikansk Kunstlotteri 

Der afholdtes herefter kunstlotteri, doneret af CÉNECA v/Louise Margré.
Lykkens gudinde var som vanligt Anne-Katrine Hansen, der med bind for øjnene udtrak følgende vindere:
Alle kunstværkerne var billedtæpper fra Limpopo, smukt indrammet af Louise.
1. præmie, et stort billede med en giraf blev vundet af Bodil og Bruno Jakobsen.
2. præmie, et stort billede med en fisk blev vundet af Jonna og Vagn Sørensen.
 

 

På grund af det meget store antal solgte lodder besluttede Louise, at der yderligere skulle doneres og udtrækkes 3 ekstrapræmier:
1. ekstrapræmie, lille billede med elefant, vundet af Gitte og Svend-Erik Legaard Povelsen.
2. ekstrapræmie, lille billede med fisk, vundet af Preben Dalby.
3. ekstrapræmie, lille billede med næsehorn, vundet af Gitte og Svend-Erik Legaard Povelsen.
 
Herefter takkede dirigenten forsamlingen for en god og hyggelig generalforsamling, og lidt forsinkede kunne alle gå hver til sit.
 
Referent Lars Aaby Brændstrup