Sommerbrev 2009

Kære gode medlemmer.

Det er mig en stor fornøjelse på vegne af bestyrelsen at udsende foreningens halvårlige nyhedsbrev. Jeg håber alle har nydt sommeren i dens meget afvekslende form. Megen sol og også til tider endog rigtig megen væde.

Her i sommerbrevet kan I læse det fulde referat fra generalforsamlingen den 21. februar 2009. Referatet er skrevet af vores næstformand Lars Brændstrup.

Dernæst kan I læse, hvad der er iværksat gennem forår og sommer frem til nu.

Og endelig kan I læse en frisk udgave af nyhedsavisen: Ib’s News, der denne gang kan divertere med flere nyheder i verdensformat. Mest markant selvfølgelig valget af ny præsident i Sydafrika.

Vi starter med referatet fra generalforsamlingen, der blev afholdt i Kulturhus Århus.

Referat af generalforsamlingen i februar.

Formalia.

Formanden bød velkommen til de veloplagte fremmødte. Bestyrelsen foreslog Torkil Würtz som dirigent, og han blev valgt. Referent, undertegnede, blev ligeledes foreslået og valgt.

Formandens beretning.

Formanden gav herefter sin mundtlige beretning, vanligt krydret med hans personlige engagement og understøttet af billeder indsat i en illustrativ power point præsentation.

Politisk Sydafrikastatus.

Ib fortalte generelt om Sydafrika. Først og fremmest at præsident Mbeki er blevet afsat. Han havde ikke udnyttet de muligheder, han havde haft overfor Robert Mugabe i Zimbabwe. Elendig fordelingspolitik er udkommet af 15 års ANC styre, og svælget mellem rig og fattig har aldrig har været større. Også hans uansvarlige håndtering af HIV/aids epidemien samt uduelighed til at lede regeringen, var nogle af de fejl der medførte hans fald. Bagmanden for afsættelsen var Jacob Zuma, formanden for det magtfulde ANC. (red.: Læs mere om præsidentskiftet i Ib’s News).

Siden er Mbeki-tilhængere sendt ud i den politiske kulde, bl.a. præsidentens tidligere loyale Xhosa støtte Nosimo Balindlela, der blev afsat som premierminister i Eastern Cape under et officielt besøg i Kina. Efterfølgende har Nosima Balindlela og andre Mbeki støtter dannet et nyt alternativ til ANC, udbryderpartiet ved navn: COPE.

Hobbiton.

Fondens virksomhed har væsentligst bestået i støtte til Hobbiton, hvor vi har finansieret 2 UPC lejre og 1 AIDS lejr i 2008. I alt 245 børn har deltaget. Blandt aktiviteterne var, at børnene skulle filme og beskrive lejrforløbet og det færdige resultat vil blive overdraget foreningen, som kan vise hele eller dele af lejrvideoen til næste års generalforsamling. Lejrene drives altid ved hjælp af frivillig arbejdskraft, både fra Josh Patons samarbejdende bagland og fra deltagelse af unge mennesker fra andre nationer. Denne gang blandt andet 2 danske piger, Julie og Maria, som vores kasserer Louise talte med efter opholdet. Her er et kort citat fra julebrevet 08:

”Louise spørger: Og hvordan var det så? ”Fantastisk”, siger de samstemmende og beretter varmt og indlevende om den største pædagogiske oplevelse de var ude for under opholdet: nemlig at have været medansvarlige for udviklingen og afholdelsen af vores UPC AIDS lejr i april. Sydafrika sidder i dem og de er begge et levende bevis på dogmet om, at hjertet er i fare i Regnbuelandet. Vi snakker om Sydafrikas mangfoldighed og store kontraster. Om folkets armod. Om de sociale uligheder. Om Hogsback ’s isolerede skønhed. Og AMATOLA ’s socialpædagogiske indsats overfor de mest underprivilegerede børn og unge. Pengene er givet godt ud, siger de. Der er så stort behov, at det gør helt ondt. Minderne er mange, men hvad har gjort størst indtryk? Det har tydeligvis de oversete, men massive behov de kuldsejlede børn har. For kærlighed, omsort og varme. Deres håndskyhed er ikke let at glemme og samtalen bliver bevæget, da erindringen om en lille piges fortvivlelse over tabet af sin ene sko, genopleves.”

Fra Josh har vi modtaget et takkebrev fra Assumption Nutrition Centre i Grahamstown. Centret drives af nonner og en stor børnegruppe fra centret var deltagere på sommerens Under Privilege Camp:

Dear Josh. On behalf of the parents and children we would like to thank you and your team for the wonderful time the children had at Hogsback. They truly enjoyed themselves and came back refreshed and ready for school. Thank you too for the lovely fleece jackets that you gave each child, they have been a life saver during the cold spell we had. Now that they are back they are trying hard to do the right things, taking more responsibility and they are very helpful around the centre. The boys especially have been busy in the garden and we have cabbage and spinach growing nicely thanks to their dedicated care. The girls are as good as gold and take their turn in the kitchen. One of the children who missed Hobbiton, she did not turn up on the departure day, her mother was ill and she died later on that day. The child is back at school and now being looked after by her grandmother. As we watch them we marvel at how much they have grown and matured through their experience at Hobbiton and we are indeed grateful to you and your dedicated team. God Bless you, Sincerely, Sr. Teresa Keenan MSA.

Mdantsane Educare Cres.

Ved besøg i børnehaven i Mdantsane tog den nye leder, 40-årige Rosa Bashman imod. Mrs. Zazini fratræder pr. l. januar jf. gældende regler for opsigelse. Hun fortsætter som menigt medlem af staben, idet hun (modsat økonomistyring) er dygtig til børnene. Rosa Bashmann havde iværksat en større oprydning i børnehaven, og det er formandens indtryk, at der nu er både formel og reel orden i administration og drift. Derfor er det indstillet til bestyrelsen at genoptage støtten, i første omgang med et årligt bidrag på ZAR 10.000 til forbedring af kosten og 1 dagligt varmt måltid mad.

Fairewood.

Det nye Fairewood center, som Josh har etableret i nærheden af Grahamstown, blev besøgt den 8. november. Formanden mødtes med Josh og hans lokale samarbejdspartner, Mr. Lennert Kreiscamp (revisor på Rhodes University og formand for den organisation, der administrerer Fairewood området for Grahamstown kommune). Fairewood er et smukt Game Reserve på ca. 100 ha, og kommunen har bekostet det indhegnet. Der er på området talrige antilopearter, en større flok zebraer og et utal af fuglearter. Floraen er meget righoldig. Der er en ret ny bygning med glimrende undervisnings- og køkkenfaciliteter, men ingen muligheder for overnatning. Grahamstown skolevæsen sender jævnligt elever til Fairewood for at få undervisning i naturfag og fysisk aktivitet a´ la Josh konceptet på Hobbiton on Hogsback. Josh ansøger AMATOLA om midler til afholdelse af forlænget weekend for 20 slumbørn fra Eluxolweni townshipområdet. I første omgang indstilles til bestyrelsen at donere ZAR 5.000 til pilotprojektet, og derefter afvente en forventelig positiv rapport. Derefter vil bestyrelsen tage stilling om yderligere støtte i 2009. Det skal bemærkes at Josh fortsat er øverst ansvarlig for Hogsback, som daglig ledes af Ms. Tonya. De aktiviteter vi støtter, vil fortsat være under Josh ’s personlige ledelse.

GIANTS.

Gymnastikprojektet ved Cape Town ”GIANTS gymnastics” gav en smuk opvisning for MARGRE ’s gæster på plænen ved hotel Gourtyard i Cape Town den 2. november 2008, hvor 20-25 unge gymnaster deltog. Vores donation på ZAR 10.000 blev overdraget Mrs. Karen Hochfelder. Børnene kommer fra slumområdet Langa. Børnene er blevet så dygtige, at de deltager i konkurrencer udenfor townshippen, en enkelt har endog kunnet vinde et mesterskab. Projektet skaber i høj grad håb og små rollemodeller. Det anbefales på det varmeste at AMATOLA også i det kommende år støtter de små giganter.

Petit Nord og donationer.

Vedrørende ekstra donationer har vi igen i år modtaget restkollektion af småbørnstøj fra firmaet ”Petit Nord” v. Jane Decker Larsen. Der er tale om en gave af ganske betragtelig værdi, og størstedelen blev fragtet ned af gæsterne på MARGRE ’s allersidste rundrejse i Sydafrika. Tøjet blev overdraget ved en lille ceremoni til repræsentanter for United Reformed Church i Mdantsane den 26. oktober 2008. Formanden og Louise har på et møde med Jane, på foreningens vegne, takket for den generøse donation. Som nævnt i julebrevet sendte et fremtrædende medlem uopfordret 1000 kr. til videre foranstaltning. Eksemplet inspirerede mange andre til at gøre ligeså. I forbindelse med kontingentindbetalinger for 2009 er der tilflydt foreningen mange ekstra midler. Jeg kan ikke sige andet hertil, end det jeg altid siger til jer, nemlig TAK for den forståelse og tillid I har til vores fælles projekt.

Julegaver.

Diana Grahams triptykon blev i 2008 vundet af Mette og Mogens Pedersen Døj, Odense. Desmond Tutus bog: ” Fredsrebellen” blev vundet af Ingrid og Flemming Iversen, Pandrup. Billedbogen om Cape Town blev vundet af Birgit og Erik Pedersen, Ørsted. ½ pund sydafrikansk Macadamian Coffee blev vundet af Lene og Finn Raben Pedersen, Fredericia.

Tak.

Tak til mange sider, og med stor tilfredshed erklæres, at takket være de mange medlemsbidrag og gaver, har vi ikke blot kunnet gennemføre at støtte vores hovedprojekt: HOBBITON fuldt ud, men vi har også haft økonomiske kræfter til at give en håndsrækning til to andre mindre, men også meget vigtige projekter. Fælles for alle tre virksomheder er, at deres inderste formål er at forbedre forarmede børns livsvilkår, at give dem et glimt af, at livet rummer andre muligheder end den trøstesløse virkelighed, de liver i til dagligt. At vise dem, at der er et andet liv, andre muligheder udenfor slummen. Jeg siger også tak til de kritiske revisorer (især for godkendelsen af regnskabet) og til bestyrelsen, for jeres tålmodige indsats i bestyrelsesarbejdet, samt det store praktiske arbejde I har udført i forbindelse med udsendelsen af medlemsbreve m.v.

Hermed blev årsberetningen overgivet til generalforsamlingen, og den godkendtes ved akklamation.

Årsregnskab.

Kassererens mundtlige beretning og regnskab blev enstemmigt vedtaget. Regnskabet blev lagt åbent frem til gennemsyn for medlemmerne. Regnskabet var forud godkendt af foreningens kritiske revisorer. Kassereren forespurgte generalforsamlingen om evt. at udsende erindringsskrivelse til de medlemmer der endnu ikke havde indbetalt kontingent, hvilket forsamlingen billigede, hvis det blev gjort ved en ”pæn” henvendelse. Kassereren fremviste et nyt hvervemateriale. Materialet blev foreslået på generalforsamlingen i 2008.

Foreningens medlemsantal er pr. 20. februar 242. Indestående på kontoen er samme dato 80.000 kr.

Valg til bestyrelsen.

På valg var:

Næstformand Lars Aaby Brændstrup, som valgtes ved akklamation.

Kasserer Louise Margré, hun valgtes ligeledes ved akklamation.

Medlem Claus Bæk Hansen ønskede ikke genvalg og bestyrelsen foreslog i stedet Anne-Katrine Hansen, (1. suppleant) som valgtes ved akklamation.

2. suppleant Niels Jørgen Dinnesen rykker op som 1. suppleant og bestyrelsen foreslog Leo Christensen som 2. Suppleant. Begge valgtes ved akklamation.

2 kritiske revisorer, Torkil Würtz og Bjarne Krogh blev begge genvalgt ved akklamation.

Som suppleant for revisorerne blev Hanne Sørensen enstemmigt genvalgt ved akklamation.

Den nye bestyrelse er altså sammensat således:

På billedet ses bagerst fra venstre: Willy, Torkil, Ib og Lars. I første række

ses: Leo, Anne-Katrine og Louise.

 

Den fremtidige virksomhed i 2009.

Bestyrelsen agter i 2009 at uddele følgende donationer:

Kontingentet for 2009 er endnu ikke fuldt indgået, så foreløbig er tallene blot bestyrelsens hensigtserklæring. Med en inflation i Sydafrika på pt. 16 % håber vi at blive i stand til at nå målet.

Det blev foreslået, at man kunne spare midler, hvis nyhedsbrevene blev udsendt elektronisk, medens hovedparten fortsat mente, at et ”rigtigt” brev var det bedste at udsende. Og da porto og administration ikke belaster foreningens budget, blev det besluttet at fastholde den fysiske udsendelse af et brev.

Afrikansk Lotteri.

Der var som vanligt stor opbakning bag det gode formål. På forhånd var der solgt 103 lodder a´ 100 kr. På generalforsamlingen solgtes 33. I alt gav lotteriet altså 13.600 kr. Kassereren jublede højlydt.

Vinderne af de 2 flotte Limpopo broderier doneret af formanden blev:

Øvrige vindere:

Herefter sluttede generalforsamlingen, – der var undervejs gjort et rigtigt pænt indhug i de hjemmelavede kager, stor tak til de, der havde haft ulejligheden med fabrikationen. Tak for fremmødet til alle.

Siden generalforsamlingen.

I skrivende stund har foreningen udbetalt 2 donationer til Hobbiton. For AIDS lejren i april og for sommerlejren i juni. Vi har stadig 41.642 kr. på kontoen, men vi mangler penge for at kunne nå vores ønsker jf. alle donationerne beskrevet under fremtidig virksomhed i 2009.

Alle gode ideer til generering af flere penge modtaget gerne. Ligesom naturligvis ekstra økonomiske håndsrækninger. Foreningens bankkonto nr. er Nordea, Pauls Plads Afd., Århus. 1957 – 7557 225 131.

Før vi giver ordet til den gamle redaktør på Ib’s News vil jeg gerne sende alle de bedste taknemmelige tanker. Nyd fortsat sommeren med vished om det gode I er med til at tilvejebringe for en verden, der i disse dage ligger i vintergrader. Vi vender tilbage i december.

Gå til menupunktet: Ib’s News her på hjemmesiden for at læse friske Sydafrikanyheder under afsnit: Sommeren 2009

På bestyrelsens vegne

Ib / Formand