Sommerbrev 2007

Kære gode medlemmer.

Så kom det gode sommervejr endelig. I skrivende stund er det varmt og meget solrigt, her på terrassen ved Louises & mit sommerhus i Thorsager på Djursland. Trods den våde sommerrekord håber jeg, at I alle har nydt de foregående måneder, der også hører sommeren til. Her følger traditionen tro, foreningens halvårsbrev, og heri kan I læse om vores store og små engagementer siden årsskiftet. I vil kunne læse om:

Medlemsstatus.

Et hurtigt kik på kassererens medlemsliste viser, at vi sammenlignet med sidste år har haft en lille medlemsfremgang. Ved nytårsskiftet talte vi 237 medlemmer. I dag er 268 personer medlem af AMATOLA FONDEN. Måske husker I, at det på forrige generalforsamling blev enstemmigt besluttet, at vi skulle forhøje årskontingentet fra 250 kr. til 365 kr. Altså 1 kr. pr. dag i året. Jeg udtrykte i nytårsbrevet betænkelighed ved den store stigning på 115 kr., men heldigvis har det vist sig, at opbakningen til vores fælles projekt ikke er ”knækket” af den grund. Faktisk fortæller kassereren, at ikke så få medlemmer endog har fundet det opportunt, at forhøje det lidt ”ukurante” beløb til et ”rundere”. Tak til alle for den generøse og vedvarende støtte. Og tak for tilliden til, at vi er i stand til at allokere midler derhen, hvor de gør bedst gavn i Sydafrika.

Kontingent for en husstand.

Vi har fra et enligt medlem fået et brev, der gør os opmærksom på, at begrebet ”husstand” er forældet. Vi bruger i vores vedtægter begrebet, når vi taler om årskontingentet. Medlemmet skriver blandt andet: ”Jeg mener, at husstandsydelser er et levn fra en tid, hvor der kun var én indtægt, nemlig husfaderens, medens husmoderen passede børn og kødgryder. Efter min mening burde ALLE medlemmer betale, og så kunne kontingentet måske stadig være 250 kr.” Brevet blev fremlagt på generalforsamlingen og derefter drøftet. Ved den afsluttende afstemning, var der enstemmigt flertal for, at fastholde både formuleringen og den hidtidige praksis. Af brevet fremgik det endvidere, at medlemmet antog, at hvis en husstanden bestod af 2 i stedet for 1, så ville ægtepar, til samme årskontingentpris som enlige, få dobbelt chance for at blive udtrukket som vindere ved lodtrækningerne. Jeg er glad for at få lejlighed til at rydde denne misforståelse af vejen. Termen ”husstand” favoriserer ikke par. Når vi trækker lod, så tæller alle ”husstande” for 1. Og det gælder i øvrigt også institutioner og virksomheder. Formuleringen er udelukkende anvendt, fordi det ville give os særligt fordelagtige skattemæssige fradragsmuligheder, hvis vi kunne nå et medlemstal på 300. Og det ville alt andet lige betyde flere midler ude i sidste geled. Disse synspunkter har jeg meddelt brevskriveren skriftligt.

Referat fra generalforsamlingen.

Her følger referatet af generalforsamlingen afholdt den 24. februar 2007 i DGI-Huset i Århus. Der var 57 personer tilmeldt, men islag, fimbul kulde og lukkede veje betød afbud fra 2/3 del. Bestyrelsen valgte alligevel at gennemføre forsamlingen, alt den stund at lokalelejen var forudbetalt og kaffen sat til brygning.

1. Valg af dirigent.

Torkil Wurtz vælges som dirigent.

2. Valg af referent.

Lars Brændstrup vælges som referent.

3. Formandens mundtlige beretning.

Formandens beretning var en mundtlig fremstilling af situationen i SA i generelle vendinger, krydret med muntre poetiske indlæg, understøttet af overhead-projekterede satiretegninger af Zapiro. Alt i alt en beretning om SA´s store problemer, blandt andet om arbejdsløsheden og om AIDS-problematikken. Derefter kom orienteringen om de mere relevante emner, hvor fonden, med sine nu 251 medlemmer, har virket i det forløbne år. Det er vores mål at nå over 300 medlemmer, således af donationer til fonden på over 500 kr. gøres fradragsberettiget.

Hobbiton afholdt julelejrskole for 130 børn, sponsoreret af fonden med R 43.000, og der var frivillige ledere med fra flere kontinenter! Lejren blev afviklet ved at lade børnene arbejde i selvstyrende grupper, der på demokratisk grundlag skulle udvikle og udfordre børnene, og ved de nye sociale færdigheder forhåbentlig være med til at give dem kompetencer, til brug i deres videre liv.

20 – 25 AIDS-ramte børn i Eastern Cape har fået en donation fra et af fondens medlemmer på 5.000 kr., til afholdelse af et lejrskoleophold her i foråret 2007. Af hensyn til børnenes baggrund ledes lejren udelukkende af kvinder. Lejrens samlede budget overstiger donationen, men MARGRÉ & CO har i sagens anledning, godhedsfuldt doneret supplerende R 5.000.

Idræt for børn, bosiddende i slumområderne, er under opstart. En sydafrikansk dommer ved VM i gymnastik i Århus, Mrs. Arienne Milton, blev kontaktet efter henvendelse fra vores tidligere DANIDA – netværk. Hun vil starte gymnastikprojekt op, i slumområderne vest for Cape Town. Hun er af bestyrelsen tilgodeset med R 5.000. Der bliver tale om børn og unges både fysiske og sociale udvikling, og der vil blive lagt vægt på både breddeidræt og udfindelse af talenter som rollemodeller.

Støtte til menighedsbørnehaven i Mdantsane er bestyrelsen noget usikre på. Vi overvejer vores stillingtagen til børnehaven.

Der blev trukket lod om medlemsgaverne:

Alle ovenstående lodtrækninger er foretaget af bestyrelsen - under helt betryggende forhold. Formanden takkede afslutningsvis de kritiske revisorer og bestyrelsen for samarbejdet. Herefter blev formandens beretning lagt ud til medlemmernes bedømmelse.

Der blev rettet spørgsmål til bestyrelsen om menighedsbørnehaven og AIDS-lejren. Louise forklarede, at børnehaven ikke var aktiv, p.g.a. lederen. Hun var afskediget og kirken arbejdede på at finde en anden. Når dette skete, ville bestyrelsen følge op på vores arrangement og støtte. AIDS-lejren var et humanitært arbejde, som ville blive afviklet i april 2007, over 4 dage. Lejren ville sikkert få en vis bevågenhed fra pressen, idet der ikke tidligere har været lavet en sådan støtte for de meget syge børn. Forhåbentlig kan det medvirke til større medmenneskelighed overfor denne særlige gruppe børn og unge.

Herefter vedtog generalforsamlingen enstemmigt formandens beretning.

4. Kassererens beretning blev fremlagt.

Regnskabet blev herefter enstemmigt vedtaget.

5. Kommende aktiviteter.

Bestyrelsen ønsker fortsat at støtte 2 årlige lejre på Hobbiton, hvis vi økonomisk kan gabe over det. Ligeledes måske at udvide AIDS-lejrene på Hobbiton. Hvis menighedsbørnehaven reetableres, vil vi følge op med støtte, og det kommende gymnastikprojekt vil vi holde os orienteret om og evt. følge op med yderligere støtte. Formanden oplyste endvidere til medlemmerne, at MARGRÉ & CO efter rejsevirksomhedens afslutning ved udgangen af året, fortsat vil være i SA med tæt føling på vores projekter.

MARGRÉ og CO vil overveje at udbyde en særlig medlemsrejse til Sydafrika i 2008 / 2009.

6. Et spørgsmål om medlemskab og kontingentstørrelse.

Det blev diskuteret under punkt 4. Forslagsstilleren vil få tilsendt brev som besvarelse. (Se: Kontingent for en husstand).

7. Valg til bestyrelsen.

På valg til bestyrelsen var næstformanden Lars Aaby Brændstrup, kassereren Louise Margré, medlem Claus Bæk Hansen og suppleanterne Ib Raun Jensen og Willy Christensen, samt de kritiske revisorer Bjarne Krogh og Torkil Wurtz.

Alle blev genvalgt ved akklamation.

8. Kontingent.

Det blev besluttet at fastholde det gældende kontingent.

Efter yderligere at have solgt 13 lodder, blev der trukket lod om bogen ”Mandela – det autoriserede portræt” og 2 x 1 T-shirt med Hobbiton lejrtryk.

Ib var iført omvendt kasket med ørevarmerne nede (et kønt syn), medens han illuderede lykkens gudinde.

Bogen blev vundet af Lavrs Lavrsen, Borup. En T-shirt af Ulla og Flemming Amter, Højbjerg. Endnu en T-shirt af Conni & Vagn Udengaard, Rønde. Herefter var tiden godt og vel overskredet og alle sagde farvel, ikke mindst dirigenten, for at alt var gået hyggeligt og ordentligt for sig.

Alle begav sig derefter ud i det gruopvækkende vintervejr.

Lars Aaby Brændstrup, referent.

Donationer i første halvår af -07.

Som det fremgår af referatet, har vi doneret midler til afholdelse af en sommerlejr og en AIDS-lejr på Hobbiton, idrætsaktivitet i et slumområdet udenfor Cape Town og endelig har vi videregivet en donation til forbedring af de sanitære forhold på Hobbiton.

Sommerlejren på Hobbiton

Vi donerede R 43.000 - omregnet 33.275 kr. - til lejren, der blev afholdt over 8 dage i begyndelsen af juli. Forleden modtog vi rapport og økonomiske bilag for afholdelsen. Alt i skønneste orden, bortset fra én foruroligende meddelelse: Af lejrens i alt 121 unge mennesker var nogle få usædvanligt utilpassede. Vi husker, at børnene rekrutteres af socialarbejdere og undervisere i slum-områderne. Og af Josh Patons rapport fremgår det, at udover forældreløse børnehjemsbørn var der en lille gruppe gadebørn med fra townshippen Eluxolweni.

Disse var lidt ældre end hovedparten af børnene og de havde en adfærd præget af aggression og hårdhed. De anlagde ”gangster” attituder overfor de yngre børn, og de ville ikke indordne sig under sovesalsreglementet og acceptere ledernes autoritet – hvilket er helt nødvendigt på en lejr med kun 11 voksne og 121 underpriviligerede og samspilsramte børn og unge. Det kom til konflikt, og én af de unge trak kniv. Han truede en af de kvindelige frivillige nedhjælpere. Tumult bredte sig, og Josh måtte tage meget ”håndfast affære”, som han selv beskriver det. Heldigvis kom ballademagerne til fornuft, og de blev bragt indenfor pædagogisk rækkevidde, da de blev stillet overfor truslen om øjeblikkelig bortvisning, ud i nattemørket i den bjergrige ukendte egn. Gemytterne faldt til ro, og det lykkedes at gennemføre lejren med et tilfredsstillende resultat og – for langt de fleste af børnene – med et stort uforglemmeligt og personligt udbytte.

Situationen tydeliggør endnu engang, hvor vanskelig en opgave de gode folk på Hobbiton løser.

AIDS-lejren på Hobbiton.

Over 4 dage i forsommeren opholdt 40 unge piger sig på Hobbiton betalt af os. De var alle udvalgt til opholdet af ”Assumption Feeding Clinique”, en social lægelig institution, der arbejder i ”Joza District Township”. Bestyrelsen havde i første omgang tænkt, at lejren skulle iværksættes for AIDS-børn eller unge med sygdommen i udbrud. Men den lange tur og de ringe transportfaciliteter gjorde, at man med vores samtykke, valgte at dele aktiviteten i to. Én dag med en lokal udflugt, for særligt trængende med svage børn i nærområdet. Og så denne 4 dages lejr, for HIV-smittede unge, der endnu ikke har sygdommen i udbrud. Udover de fysiske aktiviteter og lejrlivet, var der hver dag indlagt undervisning. Temaerne tog alle udgangspunkt i de unges smertelige virkelighed: de har alle fået deres sygdom ved voldtægt og overgreb. Målet med lejren er på lang sigt, at de unge skærper deres bevidsthed omkring sygdomspleje, så de forbedrer og forlænger deres liv. Samtidig er ideen, at de skal indgå i lokale oplysningsarrangementer i townshippen sammen med sygepersonalet på medicinklinikken.

Emnerne de unge blev undervist i var:

Vi kan ikke bringe fotos fra lejren, fordi en lov i Sydafrika forbyder at AIDS-ramte ”udhænges” som smittede. Og det er en rettighed vi må respektere.

I alt har de 4 dage for 40 unge på Hobbiton og dagsudflugten, hvor 55 børn var med, kostet os 10.000 R. hvilket omvekslet svarer til 8.053 kr.

Nyt "porcelæn".

På januarrejsen med MARGRÉ, blev der på foranledning af én af gæsterne, tidlige viceborgmester i Hobro Inge-Marie Bundgaard, indsamlet 2.500 rand, 2.500 kr. & 50 Euro blandt rejsegruppen, efter et dagsbesøg på Hobbiton. Midlerne var øremærket en sag, der ofte er svær at rejse penge til. De sanitære forhold i lejren har længe trængt til en ”opstrammer”, og det spottede vores kære besøgsgruppe. Omvekslet indbragte indsamlingen 6.307,65 R.

Vi fik dem overrakt af Inge-Marie under bivånelse af den danske konsul i Cape Town, Jørgen Dahl på vores sidste fælles aften. De blev videregivet til Josh og i skrivende stund arbejdes der med ”porcelænet” i toiletgemakkerne på sovesalene. Vi forventer i julebrevet at kunne vise billeder af resultatet. Tak for den kreative og gode idé.

Gymnastik i townshippen".

 

Det er første gang, at foreningen betænker en organisation udenfor Eastern Cape med midler. Men da vi kom i kontakt med Arianne Milton, der var i Danmark for at fungere som dommer ved verdensmesterskaberne i gymnastik i Århus, kunne vi ikke undgå at blive smittet af den vilje og seriøsitet, hun lagde for dagen. Vi donerede 5.000 R. til arbejdet med den brede idræt i townshippen, og vi overrakte pengene ved en lille ceremoni, hvor modtagerne kvitterede med en fin opvisning. Billedet her er fra et stævne i Port Elizabeth, hvor flere af de unge blev godt placeret.

Gustav Winkler.

Inden vi giver ordet til den gamle redaktør og hans nyhedsformidling, der ligesom gratisaviserne ikke er til at komme uden om, vil jeg både på bestyrelsens vegne og på Louises og egne vegne gerne citere hedengangne Gustav Winkler, der udødeliggjorde den gamle frase ”Tak er kun et fattigt ord”. Måske nok – men alligevel: på vegne af alle de små numre, der gennem det sidste halve år har nydt godt af vores fælles indsats. Tak!

Og så til sidst inden nyhedsredaktionen tager over...

En kort stund troede vi, at vi havde skudt en kæmpestor papegøje. Et udskrift fra foreningens bankkonto viste, at et medlem havde betænkt os med 36.000 kr. Vi kunne ikke få armene ned! Med det viste sig, at være et ”netbanks-nul på spadseretur”. Og efter en kort stund at have overvejet, om ikke ”bordet fanger”, måtte vi til tasterne og tilbageføre. Det udløste et dejligt brev fra indbetaleren.

Der kom også et andet brev. Den gamle redaktør er blevet udfordret på sit humoristiske beredskab. Ikke noget han ynder, men ret skal være ret. Fra Sjøllund kommer denne vits:

Så var der konen, der siger til sin mand: ”Husk mig på, at jeg skal til ridning i aften”. Hvortil manden svarer: ”Ja, det ved jeg godt. Hesten har allerede ringet 3 gange”.

På genlæsning til jul. Husk at næste nyhedsbrev vedlægges kontingent-girokort.

De bedste sensommerhilsener fra AMATOLA FONDENS bestyrelse

Ib Margré Formand